april 2016

Standpunt van de Dorpsraad inzake de reconstructie van het kruispunt in de N236

Er is in de afgelopen periode intensief overleg geweest tussen de  Noord-Holland, de Gemeente Amsterdam en de Werkgroep Verkeer van de Dorpsraad. Hierbij is uitgebreid gesproken over de in Driemond heersende zorgpunten.
Om de uitgangspositie van de werkgroep te begrijpen is het goed nog even terug te gaan naar het vorige ontwerp. De werkgroep heeft zich tot het laatst toe tegen dit ontwerp verzet vanwege de onlogische en daardoor gevaarlijke afwikkeling van het fietsverkeer van- en naar Weesp en de aantasting van het dorpsgezicht veroorzaakt door het verdwijnen van de karakteristieke boogbrug. Gelukkig was de Amsterdamse Welstandscommissie het hier mee eens, waardoor dit plan de prullenbak in kon.

De Werkgroep Verkeer, waarvan de samenstelling een goede afspiegeling is van de Driemondse bewoners, heeft vervolgens de Provincie verzocht bij een nieuw ontwerp meer oog te hebben voor het feit dat dit een kruispunt binnen de bebouwde kom is en dus zo veel mogelijk een stedelijk karakter zou moeten hebben.  Daarnaast vroegen wij meer respect te tonen voor de karakteristieke gemetselde boogbrug als onderdeel van het dorpsgezicht.

Met het nieuwe ontwerp heeft de  Provincie aan deze  verzoeken voldaan. Dit  ontwerp biedt door de lagere passeersnelheid en het kleinere aantal start/stop bewegingen van het autoverkeer ook nog eens voordelen op het gebied van geluidshinder en fijnstofemissie.

Nu de werkgroep zich kon vinden in het algemene ontwerp heeft zij zich vervolgens geconcentreerd op de volgende twee zorgpunten: de verkeersveiligheid en de doorstroming op het Zandpad. Niet geheel toevallig bleek later dat dit ook de twee belangrijkste punten waren die tijdens de voorlichtingsavond door de dorpsbewoners naar voren werden gebracht.

Voor wat betreft de verkeersveiligheid heeft de werkgroep zich als eerste gericht tot de Gemeente Amsterdam. Dit is immers de partij die primair verantwoordelijk is voor de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom van Driemond. Aan hun vertegenwoordiger is gevraagd of de gemeente zich kan vinden in dit ontwerp. Het antwoord was positief. Het ontwerp blijkt uitgebreid te zijn besproken in de Centrale Verkeerscommissie Amsterdam (CVA) en is daar goedgekeurd. De CVA is een instituut dat vergelijkbaar is met de Welstandscommissie maar dan voor verkeersveiligheid.

Vervolgens hebben wij de  Provincie gevraagd om specifiek te reageren op onze zorgen over de doorstroming op het Zandpad.  Hierbij werd ons medegedeeld dat alle door hun uitgevoerde simulaties, gebaseerd op actuele tellingen van het autoverkeer, als uitkomst gaven dat die doorstroming niet slechter zou worden dan nu. Sterker nog,  de uitkomsten geven aan dat er een grote kans is dat de doorstroming op het Zandpad gemiddeld beter wordt dan nu.  Daarnaast zegde de Provincie toe de situatie direct na in gebruikname te zullen monitoren en onmiddellijk aanvullende maatregelen zou treffen zodra zou blijken dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie.

Ten slotte hebben wij erop aangedrongen dat de door beide organisaties afgegeven geruststellende verklaringen rond onze zorgpunten formeel bevestigd zouden worden, ondertekend door de hoogste functionaris binnen de desbetreffende uitvoeringsorganisatie.
Van de Provincie is deze bevestiging inmiddels ontvangen waarna de Dorpsraad verklaard heeft zich te kunnen vinden in de voorgestelde oplossing. U  kunt deze verklaring nalezen op de website van de Dorpsraad: Klik hier. Brief Gebiedsteam Gaasperdam Driemond klik hier


Dick van Gaalen
Coordinator Werkgroep Verkeer Dorpsraad Driemond 

 

Stichting Dorpsraad Driemond

De Stichting Dorpsraad Driemond komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van de Driemonders.
Meer weten? Ga dan snel naar de pagina's van de Dorpsraad!